Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ 18 ሰነ ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባታት ማእከል፡ ደቡብን ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 91 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ካብ’ዚኦም፡ 72 ኣብ ኣስመራ – ዞባ ማእከል፣ 14 ኣብ ዞባ ደቡብ – ማለት 6 ኣብ መንደፈራ፡ 5 ኣብ ዓዲ-ቐይሕ፡ 3 ኣብ ደቀምሓረ፣ ከምኡ’ውን 5 ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ – ማለት 2 ኣብ ናቕፋ፡ ሓደ ኣብ ጊንዳዕ፡ ሓደ ኣብ ኣፍዓበት፡ ሓደ ድማ ኣብ ባጽዕ ተወሺቦም ዝጸንሑ’ዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ እቲ ቫይረስ ተረኺብዎም ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ፡ 39 ኣብ ዞባ ማእከል፡ 33 ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ 10 ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ 7 ድማ ኣብ ዞባ ዓንሰባ – ብጠቕላላ 89 ዜጋታት ሓውዮም ተፋንዮም ኣለዉ።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 5,285 በጺሑ’ሎ። 4,743 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 19 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 523 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

ሚኒስትሪ ጥዕና

18 ሰነ 2021

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More