Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ 19 ሰነ ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባታት ማእከል፡ ጋሽ-ባርካን ዓንሰባን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 51 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ካብ’ዚኦም፡ 42 ኣብ ኣስመራ – ዞባ ማእከል፣ 6 ኣብ ከረን – ዞባ ዓንሰባ፣ 3 ድማ ኣብ ኣዲባራ – ጋሽባርካ ተወሺቦም ዝጸንሑ’ዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ እቲ ቫይረስ ተረኺብዎም ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ፡ 36 ኣብ ዞባ ማእከል፡ 3 ድማ ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ – ብጠቕላላ 39 ዜጋታት ሓውዮም ተፋንዮም ኣለዉ።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 5,336 በጺሑ’ሎ። 4,782 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 19 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 535 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

 

ሚኒስትሪ ጥዕና

19 ሰነ 2021

 

 

 

 

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More