Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ 21 ሰነ ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባታት ደቡብ፡ ማእከልን ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 59 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ካብ’ዚኦም፡ 32 ኣብ ዞባ ደቡብ – ማለት 10 ኣብ መንደፈራ፡ 5 ኣብ ዓዲ-ቐይሕ፡ 5 ኣብ ደቀምሓረ፡ 4 ኣብ ኳዓቲት፡ 3 ኣብ ዓዲ-ዃላ፡ 3 ኣብ ማይ-ዓይኒ፡ 2 ድማ ኣብ ዓረዛ፣ 24 ኣብ ኣስመራ ዞባ ማእከል፣ ከምኡ’ውን 3 ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ – ማለት ሓደ ኣብ ባጽዕ፡ ሓደ ኣብ ኣፍዓበት፡ ሓደ ከኣ ኣብ ጊንዳዕ ተወሺቦም ዝጸንሑ’ዩ።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ እቲ ቫይረስ ተረኺብዎም ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ፡ 36 ኣብ ዞባ ማእከል፡ 30 ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ፡ 13 ድማ ኣብ ዞባ ዓንሰባ፡ ብጠቕላላ 79 ዜጋታት ሓውዮም ተፋንዮም ኣለዉ።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 5,421 በጺሑ’ሎ። 4,897 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 19 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 505 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

ሚኒስትሪ ጥዕና 

21 ሰነ 2021

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More