Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ 22 ሰነ ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባታት ማእከል፡ ደቡብ፡ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪን ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 87 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ካብ’ዚኦም፡ 43 ኣብ ኣስመራ – ዞባ ማእከል፣ 37 ኣብ ዞባ ደቡብ – ማለት 29 ኣብ ደቀምሓረ፡ 6 ኣብ መንደፈራ፡ ሓደ ኣብ እንገላ፡ ሓደ ድማ ኣብ ድባርዋ፣ 6 ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ – ማለት 3 ኣብ ባጽዕ፡ 3 ኣብ ናቕፋ፣ ከምኡ’ውን ሓደ ኣብ ዓሰብ – ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ተወሺቦም ዝጸንሑ’ዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ እቲ ቫይረስ ተረኺብዎም ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ፡ 91 ኣብ ዞባ ማእከል፡ 28 ከኣ ኣብ ዞባ ደቡብ፡ ብጠቕላላ 119 ዜጋታት ሓውዮም ክፋነዉ እንከለዉ፡ ወዲ 73 ዓመት ካብ ዞባ ዓንሰባን ወዲ 47 ዓመት ካብ ዞባ ማእከልን ብሞት ተፈልዮም ኣለዉ።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 5,508 በጺሑ’ሎ። 5016 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 21 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 471 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

ሚኒስትሪ ጥዕና

22 ሰነ 2021

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More