Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

 

ሎሚ 23 ሰነ ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባታት ማእከል፡ ደቡብ፡ ዓንሰባን ጋሽ-ባርካን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 95 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

 

ካብ’ዚኦም፡ 37 ኣብ ኣስመራ – ዞባ ማእከል፣ 26 ኣብ ዞባ ደቡብ – ማለት 17 ኣብ መንደፈራ፡ 6 ኣብ ዓዲ-ቐይሕ፡ ሓደ ኣብ ሰንዓፈ፡ ሓደ ኣብ ዓዲ-ዃላ፡ ሓደ ድማ ኣብ ሓዲዳ፣ 16 ኣብ ከረን – ዞባ ዓንሰባ፣ ከምኡ’ውን 16 ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ – ማለት 10 ኣብ ዓሊ-ግድር፡ 4 ኣብ ኣቑርደት፡ ሓደ ኣብ ኦምሓጀር፡ ሓደ ከኣ ኣብ ኣዲባራ ተወሺቦም ዝጸንሑ’ዮም።

 

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ እቲ ቫይረስ ተረኺብዎም ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ፡ 28 ኣብ ዞባ ማእከል፡ 27 ኣብ ዞባ ደቡብ፡ 7 ድማ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ – ብጠቕላላ 62 ዜጋታት ሓውዮም ተፋንዮም ኣለዉ።

 

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 5,603 በጺሑ’ሎ። 5078 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 21 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 504 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

 

 

ሚኒስትሪ ጥዕና

 

23 ሰነ 2021

 

                                                                                                                                               

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More