Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

 

ሎሚ 24 ሰነ ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባታት ማእከል፡ ዓንሰባን ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 61 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

 

ካብ’ዚኦም፡ 41 ኣብ ኣስመራ – ዞባ ማእከል፣ 19 ኣብ ከረን – ዞባ ዓንሰባ፣ ሓደ ከኣ ኣብ ዕዲ – ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ተወሺቦም ዝጸንሑ’ዮም።

 

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ እቲ ቫይረስ ተረኺብዎም ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ፡ 58 ኣብ ዞባ ማእከል፡ 11 ድማ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ ብጠቕላላ 69 ዜጋታት ሓውዮም ተፋንዮም ኣለዉ።

 

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 5,664 በጺሑ’ሎ። 5147 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 21 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 496 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

 

 

ሚኒስትሪ ጥዕና

 

24 ሰነ 2021

 

                                                                                                                                               

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More