Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ 25 ሰነ ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባታት ማእከል፡ ዓንሰባን ደቡብን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 56 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ካብ’ዚኦም፡ 39 ኣብ ኣስመራ – ዞባ ማእከል፣ 9 ኣብ ከረን – ዞባ ዓንሰባ፣ ከምኡ’ውን 8 ኣብ ዞባ ደቡብ – ማለት 3 ኣብ ጸሮና፡ 2 ኣብ መንደፈራ፡ ሓደ ኣብ ማይ-ምነ፡ ሓንቲ ኣብ ዓዲ-ቐይሕ፡ ሓደ ድማ ኣብ ሰንዓፈ ተወሺቦም ዝጸንሑ’ዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ እቲ ቫይረስ ተረኺብዎም ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ፡ 63 ኣብ ዞባ ማእከል፡ 12 ድማ ኣብ ዞባ ዓንሰባ፡ ብጠቕላላ 75 ዜጋታት ሓውዮም ተፋንዮም ኣለዉ።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 5,720 በጺሑ’ሎ። 5,222 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 21 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 477 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

ሚኒስትሪ ጥዕና 

25 ሰነ 2021

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More