Business is booming.

 ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

 

 

ብ27ን 28ን ሰነ ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባታት ማእከል፡ ደቡብን ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 104 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

 

ካብ’ዚኦም፡ 30 ብ27 ሰነ፡ 74 ድማ ብ28 ሰነ ብዝተገብረ መርመራታት መልከፍቶም ዝተረጋገጸ ክኾኑ ከለዉ፡ 55 ኣብ ኣስመራ – ዞባ ማእከል፣ 45 ኣብ ዞባ ደቡብ – ማለት 15 ኣብ ሰንዓፈ፡ 7 ኣብ መንደፈራ፡ 7 ኣብ ጸሮና፡ 4 ኣብ ዓዲ-ቐይሕ፡ 4 ኣብ ድባርዋ፡ 2 ኣብ እንዳገርግስ፡ ሓደ ኣብ ተራ-እምኒ፡ ሓደ ኣብ እምኒ-ሓይሊ፡ ሓደ ኣብ ዓዲ-ዃላ፡ ሓደ ኣብ ቅናፍና፡ ሓደ ኣብ ኳዓቲት፡ ሓደ ድማ ኣብ ማይ-ዓይኒ፡ ከምኡ’ውን 4 ኣብ ዓሰብ – ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ተወሺቦም ዝጸንሑ’ዮም።

 

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ እቲ ቫይረስ ተረኺብዎም ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ፡ 70 ኣብ ዞባ ማእከል፡ 21 ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ፡ 12 ኣብ ዞባ ዓንሰባ፡ 6 ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ – ብጠቕላላ 109 ዜጋታት ሓውዮም ክፋነዉ እንከለዉ፡ ወዲ 84 ዓመት ካብ ዞባ ደቡብ ድማ ብሞት ተፈልዩ ኣሎ።

 

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 5,884 በጺሑ’ሎ። 5,370 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 22 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 492 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

 

 

ሚኒስትሪ ጥዕና

 

28 ሰነ 2021

 

                                                                                                                                               

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More