Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ 1 ሓምለ ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባታት ማእከል፡ ደቡብ፡ን ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 19 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ካብ’ዚኦም፡ 13 ኣብ ኣስመራ – ዞባ ማእከል፣ 3 ኣብ መንደፈራ – ዞባ ደቡብ፣ ከምኡ’ውን 3 ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ – ማለት 2 ኣብ ጊንዳዕ፡ ሓደ ድማ ኣብ ኣፍዓበት ተወሺቦም ዝጸንሑ’ዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ እቲ ቫይረስ ተረኺብዎም ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ፡ 26 ኣብ ዞባ ማእከል፡ 19 ኣብ ዞባ ደቡብ፡ 2 ከኣ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ ብጠቕላላ 47 ዜጋታት ሓውዮም ክፋነዉ ከለዉ፡ ወዲ 73 ዓመት ካብ ዞባ ማእከልን ወዲ 70 ዓመት ካብ ዞባ ደቡብን ብሞት ተፈልዮም ኣለዉ።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 6028 በጺሑ’ሎ። 5,559 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 25 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 444 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

ሚኒስትሪ ጥዕና

01 ሓምለ 2021

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More