Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ 5 ሓምለ ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባታት ማእከል፡ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ ደቡብ፡ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪን ዓንሰባን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 39 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ካብዚኦም፡ 22 ኣብ ኣስመራ – ዞባ ማእከል፣ 6 ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ – ማለት 4 ኣብ ጊንዳዕ፡ 2 ኣብ ባጽዕ፣ 5 ኣብ ዞባ ደቡብ – ማለት 3 ኣብ ደቀምሓረ፡ ሓደ ኣብ መንደፈራ፡ ሓንቲ ኣብ ዓዲ-ቐይሕ፣ 5 ኣብ ዓሰብ – ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ፣ ከምኡ’ውን ሓደ ኣብ ከረን – ዞባ ዓንሰባ ተወሺቦም ዝጸንሑ’ዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ እቲ ቫይረስ ተረኺብዎም ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ፡ 43 ኣብ ዞባ ማእከል፡ 29 ኣብ ዞባ ደቡብ፡ 18 ድማ ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ – ብጠቕላላ 90 ዜጋታት፡ ሓውዮም ተፋንዮም።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 6127 በጺሑ’ሎ። 5,808 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 25 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 294 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

ሚኒስትሪ ጥዕና

05 ሓምለ 2021

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More