Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ 6 ሓምለ ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባታት ደቡብ፡ ማእከልን ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 61 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ካብ’ዚኦም፡ 29 ኣብ ዞባ ደቡብ – ማለት 17 ኣብ ሰንዓፈ፡ 4 ኣብ ድባርዋ፡ 3 ኣብ ዓዲ-ቐይሕ፡ 2 ኣብ መንደፈራ፡ 2 ኣብ ዓረዛ፡ ሓደ ድማ ኣብ ዓዲ-ዃላ፣ 21 ኣብ ኣስመራ – ዞባ ማእከል፣ ከምኡ’ውን 11 ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ – ማለት 9 ኣብ ባጽዕ፡ ሓንቲ ኣብ ጊንዳዕ፡ ሓደ ድማ ኣብ ኣፍዓበት ተወሺቦም ዝጸንሑ’ዮም።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 6188 በጺሑ’ሎ። 5,808 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 25 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 355 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

ሚኒስትሪ ጥዕና

06 ሓምለ 2021

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More