Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ 7 ሓምለ ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባታት ማእከል፡ ጋሽ-ባርካ፡ ዓንሰባን ደቡብን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 36 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ካብ’ዚኦም፡ 13 ኣብ ኣስመራ – ዞባ ማእከል፣ 11 ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ – ማለት 8 ኣብ ዓሊግድር፡ 3 ኣብ ኣዲባራ፣ 9 ኣብ ከረን – ዞባ ዓንሰባ፣ ከምኡ’ውን 3 ኣብ ዞባ ደቡብ – ማለት ሓደ ኣብ ዓዲ-ቐይሕ፡ ሓደ ኣብ ደቀምሓረ፡ ሓደ ድማ ኣብ ኳዓቲት ተወሺቦም ዝጸንሑ’ዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኣብ ሆስፒታላት ዞባ ማእከል ተዓቚቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ ክልተ ዜጋታት፡ ወዲ 84ን ወዲ 68ን ብሞት ተፈልዮም ኣለዉ።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 6224 በጺሑ’ሎ። 5,808 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 27 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 389 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

ሚኒስትሪ ጥዕና

 07 ሓምለ 2021

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More