Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ 13 ሓምለ ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባታት ዓንሰባ፡ ደቡብ፡ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪን ማእከልን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 23 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ካብ’ዚኦም፡ 8 ኣብ ዞባ ዓንሰባ – ማለት 5 ኣብ ከረን፡ 3 ኣብ ገለብ፣ 6 ኣብ ዞባ ደቡብ – ማለት 3 ኣብ ዓዲ-ቐይሕ፡ 2 ኣብ ሰንዓፈ፡ ሓደ ኣብ እንዳገርግስ፣ 5 ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ – ማለት 4 ኣብ ባጽዕ፡ ሓደ ኣብ ኣፍዓበት፣ ከምኡ’ውን 4 ኣብ ኣስመራ – ዞባ ማእከል ተወሺቦም ዝጸንሑ’ዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዘድሊ ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ፡ 40 ኣብ ዞባ ማእከል፣ 18 ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ፣ 6 ድማ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ ብጠቕላላ 64 ዜጋታት ሓውዮም ክፋነዉ እንከለዉ፡ ጓል 60 ዓመት ካብ ዞባ ዓንሰባ ብሞት ተፈልያ።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 6327 በጺሑ’ሎ። 5,906 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 30 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 391 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

ሚኒስትሪ ጥዕና 

13 ሓምለ 2021

 

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More