Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ 14 ሓምለ ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባታት ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ ማእከል፡ ጋሽ-ባርካ፡ ደቡብን ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 20 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ካብ’ዚኦም፡ 8 ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ – ማለት 4 ኣብ ማይህመት፡ 2 ኣብ ጊንዳዕ፡ ሓደ ኣብ ባጽዕ፡ ሓደ ኣብ ቅሮራ፣ 5 ኣብ ኣስመራ – ዞባ ማእከል፣ 3 ኣብ ሞጎራይብ – ዞባ ጋሽ-ባርካ፣ 2 ኣብ ዞባ ደቡብ – ማለት ሓደ ኣብ ዓረዛ፡ ሓደ ኣብ ድባርዋ፣ ከምኡ’ውን 2 ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ – ማለት ሓደ ኣብ ጢዖ፡ ሓደ ድማ ኣብ ዓሰብ ተወሺቦም ዝጸንሑ’ዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዘድሊ ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ፡ 17 ኣብ ዞባ ዓንሰባ፣ 13 ኣብ ዞባ ደቡብ፣ 12 ድማ ኣብ ዞባ ማእከል፡ ብጠቕላላ 42 ዜጋታት ሓውዮም ተፋንዮም።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 6347 በጺሑ’ሎ። 5,948 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 30 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 369 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

ሚኒስትሪ ጥዕና

14 ሓምለ 2021

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More