Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ 16 ሓምለ ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባታት ማእከል፡ ደቡብን ዓንሰባን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 20 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ካብ’ዚኦም፡ 9 ኣብ ኣስመራ – ዞባ ማእከል፣ 8 ኣብ ዞባ ደቡብ – ማለት 3 ኣብ ሰንዓፈ፡ ሓደ ኣብ ዓዲ-ዃላ፡ ሓደ ኣብ ማይ-ዓይኒ፡ ሓደ ኣብ ጸሮና፡ ሓደ ኣብ ደቀምሓረ፡ ሓደ ኣብ ዓዲ-ቐይሕ፣ ከምኡ’ውን 3 ኣብ ከረን – ዞባ ዓንሰባ ተወሺቦም ዝጸንሑ’ዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዘድሊ ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ፡ 14 ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ፣ 5 ኣብ ዞባ ማእከል፣ 4 ድማ ኣብ ዞባ ዓንሰባ፡ ብጠቕላላ 23 ዜጋታት ሓውዮም ተፋንዮም ኣለዉ።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 6402 በጺሑ’ሎ። 6,043 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 30 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 329 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

ሚኒስትሪ ጥዕና

16 ሓምለ 2021

 

 

 

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More