Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባታት ማእከል፡ ደቡብ፡ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ ዓንሰባን ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 40 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ካብ’ዚኦም፡ 18 ኣብ ኣስመራ – ዞባ ማእከል፣ 12 ኣብ ዞባ ደቡብ – ማለት 5 ኣብ ሰገነይቲ፡ 3 ኣብ መንደፈራ፡ ሓደ ኣብ ሰንዓፈ፡ ሓደ ኣብ ደቀምሓረ፡ ሓደ ኣብ ዓረዛ፡ ሓደ ድማ ኣብ ድባርዋ፣ 6 ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ – ማለት 4 ኣብ ማይህመት፡ ሓደ ኣብ ኣፍዓበት፡ ሓንቲ ከኣ ኣብ ናቕፋ፣ 3 ኣብ ከረን – ዞባ ዓንሰባ፣ ከምኡ’ውን ሓደ ኣብ ጢዖ – ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ተወሺቦም ዝጸንሑ’ዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዘድሊ ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ፡ 32 ኣብ ዞባ ደቡብ፣ 19 ኣብ ዞባ ማእከል፣ 18 ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ፣ 7 ድማ ኣብ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ ብጠቕላላ 76 ዜጋታት ሓውዮም ክፋነዉ ከለዉ፡ ወዲ 73 ዓመት ካብ ዞባ ደቡብን ወዲ 65 ዓመት ካብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪን ብሞት ተፈልዮም ኣለዉ።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 6442 በጺሑ’ሎ። 6,119 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 32 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 291 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

 

ሚኒስትሪ ጥዕና

 19 ሓምለ 2021

 

 

 

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More