Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና  

ሎሚ ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባታት ማእከልን ደቡብን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 8 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

 

ካብ’ዚኦም፡ 4 ኣብ ኣስመራ – ዞባ ማእከል፣ ከምኡ’ውን 4 ኣብ ዞባ ደቡብ – ማለት 2 ኣብ ማይ-ዓይኒ፡ ሓደ ኣብ ጸሮና፡ ሓደ ድማ ኣብ ሰገነይቲ ተወሺቦም ዝጸንሑ’ዮም።

 

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዘድሊ ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ፡ 20 ኣብ ዞባ ዓንሰባ፣ 13 ኣብ ዞባ ደቡብ፣ 6 ከኣ ኣብ ዞባ ማእከል፡ ብጠቕላላ 39 ዜጋታት ሓውዮም ተፋንዮም ኣለዉ።

 

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 6450 በጺሑ’ሎ። 6,158 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 32 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 260 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

 

 

ሚኒስትሪ ጥዕና

 

20 ሓምለ 2021

 

                                                                                                                                               

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More