Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባታት ማእከል፡ ደቡብን ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 11 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ካብ’ዚኦም፡ 5 ኣብ ኣስመራ – ዞባ ማእከል፣ 4 ኣብ ዞባ ደቡብ – ማለት ሓደ ኣብ መንደፈራ፡ ሓንቲ ኣብ ሰንዓፈ፡ ሓደ ኣብ እምኒ-ሓይሊ፡ ሓደ ድማ ኣብ ደቀምሓረ፣ ከምኡ’ውን 2 ኣብ ባጽዕ – ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ተወሺቦም ዝጸንሑ’ዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዘድሊ ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ፡ 30 ኣብ ዞባ ደቡብ፡ 15 ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ 3 ድማ ኣብ ዞባ ማእከል – ብጠቕላላ 48 ዜጋታት ሓውዮም ክፋነዉ እንከለዉ፡ ወዲ 75 ዓመት ካብ ዞባ ደቡብ ድማ ብሞት ተፈልዩ’ሎ።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 6491 በጺሑ’ሎ። 6,249 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 33 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 209 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

ሚኒስትሪ ጥዕና 

23 ሓምለ 2021

 

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More