Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባታት ማእከልን ደቡብን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 4 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ካብ’ዚኦም፡ 2 ኣብ ኣስመራ – ዞባ ማእከል፣ 2 ድማ ኣብ ዓዲ-ቐይሕ – ዞባ ደቡብ ተወሺቦም ዝጸንሑ’ዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዘድሊ ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ፡ 11 ኣብ ዞባ ማእከል፡ 10 ኣብ ዞባ ደቡብ፡ 10 ኣብ ዞባ ዓንሰባ፡ 2 ድማ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ ብጠቕላላ 33 ዜጋታት ሓውዮም ተፋንዮም ኣለዉ።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 6495 በጺሑ’ሎ። 6,282 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 33 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 180 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

ሚኒስትሪ ጥዕና

 24 ሓምለ 2021

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More