Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባታት ማእከልን ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 11 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ካብ’ዚኦም፡ 3 ኣብ ኣስመራ – ዞባ ማእከል፣ ከምኡ’ውን 8 ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ – ማለት 5 ኣብ ቅሮራ፡ 3 ድማ ኣብ ማይህመት ተወሺቦም ዝጸንሑ’ዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዘድሊ ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ፡ 20 ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ 13 ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ፡ 8 ኣብ ዞባ ደቡብ፡ 5 ኣብ ዞባ ዓንሰባ፡ ሓደ ድማ ኣብ ዞባ ማእከል፡ ብጠቕላላ 47 ዜጋታት ሓውዮም ተፋንዮም ኣለዉ።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 6517 በጺሑ’ሎ። 6,348 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 33 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 136 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

 

ሚኒስትሪ ጥዕና

27 ሓምለ 2021

 

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More