Business is booming.

ቱሪዝም ንኹለንትናዊ ምዕባለ

ቃል ሚኒስትሪ ቱሪዝም

ኣህጉራዊ መዓልቲ ቱሪዝም፡ ኣብ መስከረም 27 ኮይና፡ ብሃገር ደረጃ ንመበል 27 ግዜ ነብዕል ኣለና። እዛ ዕለት “ቱሪዝም ንኩለንትናዊ ምዕባለ” ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ንኽትበዓል፡ ናይ ሕቡራት ሃገራት ዓለማዊ ውድብ ቱሪዝም፡ መምርሒ ሂቡ’ሎ። ነዛ ዕለት ኣብ እንዝክረሉ፡ በቲ ሓደ – ኮሮና ቫይረስ ዘስዓቦ ብድሆ ብጥበብ እናመከትና፡ በቲ ኻልእ ድማ፡ ቱሪዝም ብኹለንትና ንኽምዕብል መብጽዓና ብምሕዳስ እዩ።

ብመሰረት መግለጺ ዓለማዊ ውድብ ቱሪዝም፡ ብምኽንያት ኮቪድ 19 ምንቕስቃስ ደቂ ኣዳም ምስ ተኣገደ፡ ፈለማ ዝተሃስየ ጽላት ቁጠባ ዓለምና – ቱሪዝም’ዩ። ዝያዳ ዝተሃስየ ድማ፡ እቲ ኣብ ትሑት ኩነተ-ቀጠባ ዝጸንሐ ክፋል ሕብረተ-ሰብ ዓለምና’ዩ። ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ከም ዘረጋግጽዎ ፡40% ካብ ሰራሕተኛታት ዓለምና፡ ናብ ሽቕለተ ኣልቦ ወሪዱ፡ ማእከላይ ቀጸላ ሕብረተ-ሰብ ድማ ናብ ድኽነት ተገማጊሙ፡፡ ብሰሪዚ፡ ሽቕለት -ሞያ ምርኩስ ዝገበረ ምርጫ ምዃኑ ተሪፉ፡ ጎፍ ኣብ ዝበለካ ስራሕ እትጽንበረሉ ክውንነት ተፈጢሩ።

መንግስትን ህዝብን ኤርትራ፡ ኣብ ዘበነ ኮሮና ቫይረስ ኮይኖም፡ ኪንዩ ኮሮና ቫይረስ ንዘሎ መድረኻት ብምምዕዳው ንዕኡ ዝዳረግን “ንኩለንትናዊ ምዕባለ” ዘተርንዑ ውጥናት ሓንጺጾም ክሰርሑ ብምጽንሖም፡ ከምቲ ኣብ ካልኦት ክፋላት ዓለምና ዝተራእዩ፡ ጉሉሕ ጥዕናውን ማሕበራውን ጸገማት ከይተራእዩ፡ ቱሪዝም ኣብ ቀጻሊ ብኣድማዕነት ዝሕንበበሉ ባይታ ኣብ ምጥጣሕ ክሰርሑ ጸኒሖምን ኣለዉን። ገለ ንምጥቓስ ዝኣክል፡

  • ናይ ጥዕና ትካላትና፡ ውዳበን ኣድማዕነትን ብምሕያልን ምስ መሻርኽቲ ብምውህሃድ ንኮሮና ቫይረስ ዝምክተሉ ግንባር ኣቚሙ ክሰርሕ ጸኒሑን ኣሎን፡ ከም ውጽኢቱ፡ ንቕሓት ህዝብና ኣብ ምክልኻል እቲ ለበዳ ክብ ኢሉ፡ ውጽኢቱ ድማ ብኣወንታ ክምዘን ተኻኢሉ’ሎ።
  • ንኮሮና ቫይረስ ከም ኣጋጣሚ ብምውሳድ፡ ስርዓተ ዕዳጋ ብስስዐን ስእነትን ተዘሪጉ፡ ጾር ናብራ ከይከብድ ብምሕሳብ፡ ዕዳጋ ዘውሕስ ዑዙዝ እጃም መንግስቲ ምጽንሑን ምህላዉን ይፍለጥ።
  • ጽሩይ ዝስተ ማይ ናይ ገጠር ህዝብና ንምርግጋጽ- ዝተበገሱ ፕሮጀክትታት፡ ዕጋበት ተጠቐምቲ ብዘረጋግጽ ኣገባብ ይሰፍሑ ኣለዉ። ንሰብ፡ ጥሪት ልምዓታዊ መደባትን ተባሂሎም ዝሰጎሙ ዲጋታትን ራህያታትን ድማ፡ ውጽኢታዊውያን ኮይኖም ይርከቡ ኣለዉ።
  • መንግስቲ፡ ውሕስነት መግቢ ንምርግጋጽ ዓሊሙ፡ መሬት ዘርኢ ድሉው ንምግባሩ ብትራክተራት ብርትዓዊ ዋጋ ኣብ ርእሲ ምሕራሱ፡ ምሩጽ ዘርኢ ኣብ ሓረስቶት ኣብ ምብጻሕን ዘራእትን ጥሪትን ኣብ ምስሳንን ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ኣብነታዊ’ዩ።
  • “ኩለንትናዊ ምዕባለ” ብዘይ ዝነቕሐ፡ ዝተማህረን ዝሰልጠነን ሰብ ክረጋገጽ ዘይሕሰብ ምዃኑ ዝተገንዘበ መንግስቲ፡ ትምህርቲ ኣብ መላእ ሃገር ንምዝርግሑ ኣብ ርእሲ ዘካይዶ ዘይሕለል ጻዕሪ፡ ካብ ሳዋ ጀሚርካ፡ ኣብ ዝተፈላለያ ኮሌጃትን መሰልጠኒ ማእከላትን፡ ዜጋታት ኣብ ምምዕባል ይርከብ ኣሎ።
  • ኣብ ወጻእን ኣብ ውሽጥን ዝነብር ህዝብና፡ ኣብ ዘበነ ኮሮና፡ ከም ወትሩ ዝያዳ ሃገራዊ ሓላፍነት ተሰሚዑዎ፡ ህዝቡን መንግስቱን ከይጽገሙ ዝገበሮ ተሳታፍነትን ዘበርከቶ ሓገዝን ዕዙዝ ኮይኑ፡ ውቁብ ምስሊ ኤርትራ ኣብ ምንጽብራቕ ዝተጻወቶ ግደ ኣቕሊልካ ዘይረአ’ዩ። ስለዚ ብውሁድን ንቕሓትን ተሳትፎ ኩሉ፡ ኤርትራ በዚ ንዓለምና ዘሻቕል ዘሎ ለበዳ ከይተሰከፈት፡ “ንኩልንትናዊ ምዕባለ ኣብ ዝተኣመተ’’ ጉዕዞ ኣብ ስጉሚ ትርከብ ኣላ።

ከም ዝፍለጥ ቱሪዝም ነቲ ናይ ሰባት ናብ ዘይበጻሕካዮም ቦታታት ምብጻሕ፡ ዘይዳህሰስካዮም ቦታታትን ታሪኻትን ምድህሳስ ኣድማሳዊ ባህጊ ንምትግባር ዝድርኽ ጽላት ቁጠባ ኢዩ። ስለዚ ሰባት ባህጎም ንምትግባር ኣብ ዝገብርዎ ምንቕስቓስ፡ ንኹልና ዝጽንብር ማሕበረውን ቁጠባውን ጸጋታት የዐንብቡ። ቱሪዝም “ኩልንተናዊ’ዩ፡ ኩለንተናዊ  ምዕባለ ድማ ይሓትት” ክበሃል እንከሎ፡ ካብ ዝዓበያ ኩባንያታት መጓዓዝያ ነፈርቲ ጀሚርካ ክሳብ ተራ ንግዲን ንጥፈታትን ዘካይድ በዓል ዋኒን ዝሓቆፍ መርበብ ብምዃኑ ኢዩ። ስለዚ ኣብ መዓልቲ ቱሪዝም ኮይንና፡ ከም ወትሩ ተስፋን ጻዕርን ኣብ ቅድሚና ጌርና፡ ሰላምን ህርኩትናን ዝጠጥዓላ ሃገርን ከባብን እንተሃኒጽና፡ ከም ትማሊ ሎሚ’ውን ብድሕሪት ሓዲግናዮ እንከይድ ሓደ’ኳ ኣይርከብን‘ዩ።

ኣብ መደምደምታ፡ ቱሪዝም ቀመም ሂወትን ባእታ ምንባርን ኩልና ምዃኑ ኣሚንና፡ ”ኩለንታነዊ ምዕባለ ቱሪዝም” ዝተረጋገጽ፡ ብተሳትፎ ኩልና ምዃኑ ተገንዚብና፡ ንቕጥዕታት ኮቪድ 19 ተግባራዊ ብምግባር ዓቕምታትና ብምውህሃድ ነዚ መድረኽ ናብ ረብሓና ክንቕይሮ ድልዋትን ብጉሳትን ክንከውን በዚ ኣጋጣሚ ንጽውዕ።

ዓወት ንሓፋሽ!!! 

ሚኒስትሪ ቱሪዝም

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More