Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ ኣብ መወሸቢ ማእከላትን መመርመሪ መደበራትን ዞባ ማእከል ብዝተገብረ ናይ ላባራቶሪ መርመራታት፣ 4 ዜጋታት ካብ ኣስመራ ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ካብዚኦም፣ እቶም 2 ኣብ መወሸቢ ማእከላት ተዓቑቦም ዝጸንሑ ክኾኑ ከለዉ፣ እቶም 2 ድማ ኣብ መመርመሪ መደበራት ብዝተገብረ መርመራታት መልከፍቶም ዝተረጋገጸ’ዮም።

እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፣ ኮሮና ቫይረስ ተረኺብዋ ኣብ ሆስፒታል ዞባ ደቡብ ተዓቑባ ክንክን ክግበረላ ዝጸንሐ ሓንቲ ዜጋ ሓውያ ተፋንያ’ላ።

በዚ መሰረት፣ ጠቕላላ ቁጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 6741 በጺሑ’ሎ። 6,669 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፣ 42 ብሞት ዝተፈልዩ፣ 30 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቑቦም ዝርከቡ’ዮም።

 

ሚኒስትሪ ጥዕና

9 ጥቅምቲ 2021

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More