Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

 

ሎሚ ኣብ መመርመሪን መወሸብን ማእከላት ዞባታት ደቡብ፣ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ፣ ማእከልን ጋሽ-ባርካን ብዝተገብረ ናይ ላባራቶሪ መርመራታት፣ 15 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ንሳቶም ድማ፣ እቶም 6 ካብ መመርመሪ ማእከላት ዞባ ደቡብ – ማለት 5 ካብ ዓዲ-ቐይሕ፣ ሓደ ካብ ድባርዋ፣ ከምኡ’ውን 5 ካብ መወሸቢ ማእከላት ናቕፋ – ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ፣ 2 ካብ መመርመሪ ማእከላት ኣስመራ፣ 2 ኸኣ ካብ መወሸቢ ማእከላት ኣዲባራን ዓሊግድርን – ዞባ ጋሽባርካ’ዮም።

እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፣ ኮሮና ቫይረስ ተረኺብዎም ኣብ ሆስፒታላት ዞባ ማእከል ተዓቑቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ 3 ዜጋታት፣ ሓውዮም ተፋንዮም ኣለዉ።

በዚ መሰረት፣ ጠቕላላ ቁጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፣ ክሳብ ሎሚ 6831 በጺሑ’ሎ። 6,727 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፣ 45 ብሞት ዝተፈልዩ፣ 59 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቑቦም ዝርከቡ’ዮም።

 

ሚኒስትሪ ጥዕና

30 ጥቅምቲ 2021

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More