Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ ኣብ መወሸብን መመርመሪን ማእከላት ዞባታት ደቡብ፡ ማእከልን ዓንሰባን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 21 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ንሳቶም ከኣ፡ 12 ኣብ ዞባ ደቡብ – ማለት 11 ኣብ እንዳገርግስ፡ ሓደ ድማ ኣብ ዓዲ-ቐይሕ፣ ከምኡ’ውን 3 ኣብ ዞባ ዓንሰባ – ማለት 2 ኣብ ከረን፡ ሓደ ድማ ኣብ ሓመልማሎ ተወሺቦም ዝጸንሑ ክዀኑ ከለዉ፡ 6 ኣብ ዞባ ማእከል – ማለት 4 ካብ መመርመሪ ማእከላት፡ 2 ድማ ካብ መወሸቢ ማእከላት’ዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኮሮና ቫይረስ ተረኺብዎም ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዘድሊ ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ – 3 ካብ ዞባ ዓንሰባ፡ ሓደ ድማ ካብ ዞባ ማእከል፡ ብጠቕላላ 4 ዜጋታት ሓውዮም ተፋንዮም ኣለዉ።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 6860 በጺሑ’ሎ። 6,736 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 45 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 79 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

ሚኒስትሪ ጥዕና

02 ሕዳር 2021

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More