Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ ኣብ መወሸብን መመርመሪን ማእከላት ዞባታት ደቡብ፡ ማእከል፡ ዓንሰባን ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 29 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ንሳቶም ከኣ፡ 16 ካብ መመርመሪ ማእከላት ዞባ ደቡብ – ማለት 6 ካብ ዓዲ-ቐይሕ፡ 5 ካብ ዓዲ-ዃላ፡ 3 ካብ እንዳገርግስ፡ 2 ድማ ካብ ማይምነ፣ 6 ካብ ኣስመራ ማለት 3 ካብ መመርመሪ፡ 3 ከኣ ካብ መወሸቢ ማእከላት፣ 5 ካብ ዞባ ዓንሰባ – ማለት 4 ካብ ከረን ሓደ ድማ ካብ ዓዲ-ተከሌዛን ኮይኖም፡ 3 ካብ መወሸቢ፡ 2 ከኣ ካብ መመርመሪ ማእከላት፣ ከምኡ’ውን 2 ኣብ ዓሰብ – ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ተወሺቦም ዝጸንሑ’ዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኮሮና ቫይረስ ተረኺብዎም ኣብ ሆስፒታላት ዞባ ማእከል ተዓቚቦም ዘድሊ ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ 3 ዜጋታት፡ ሓውዮም ተፋንዮም ኣለዉ።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 6910 በጺሑ’ሎ። 6,744 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 45 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 121 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

 

ሚኒስትሪ ጥዕና

 04 ሕዳር 2021

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More