Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ ኣብ መመርመሪን መወሸብን ማእከላት ዞባታት ማእከል፡ ደቡብን ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 11 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ንሳቶም፡ 6 ካብ ኣስመራ – ማለት 5 ካብ መመርመሪ ማእከላት፡ ሓደ ድማ ካብ መወሸቢ ማእከላት፣ 4 ካብ መወሸቢ ማእከላት ዞባ ደቡብ – ማለት 2 ካብ እንዳገርግስ፡ 2 ድማ ካብ ማይ-ምነ፣ ከምኡ’ውን ሓደ ካብ መወሸቢ ማእከል ዓሰብ – ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ’ዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኮሮና ቫይረስ ተረኺብዎም ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ፡ 5 ካብ ዞባ ማእከል፡ ሓደ ካብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ ሓደ ድማ ካብ ዞባ ጋሽ-ባርካ – ብጠቕላላ 7 ዜጋታት ሓውዮም ክፋነዉ ከለዉ፡ ወዲ 76 ዓመት ካብ ዞባ ማእከል ድማ ብሞት ተፈልዩ’ሎ።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 6959 በጺሑ’ሎ። 6,782 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 47 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 130 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

ሚኒስትሪ ጥዕና 

08 ሕዳር 2021

 

 

 

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More