Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ ኣብ መመርመሪን መወሸብን ማእከላት ዞባታት ማእከል፡ ደቡብ፡ ዓንሰባን ጋሽ-ባርካን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 24 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ንሳቶም፡ 12 ካብ ኣስመራ – ማለት 8 ካብ መመርመሪ ማእከላት፡ 4 ድማ ካብ መወሸቢ ማእከላት፣ 9 ካብ መወሸቢ ማእከላት ዞባ ደቡብ – ማለት 7 ካብ ዓዲ-ቐይሕ፡ 2 ድማ ካብ ድባርዋ፣ 2 ካብ መመርመሪ ማእከል ሓመልማሎ – ዞባ ዓንሰባ፣ ከምኡ’ውን ሓደ ካብ መመርመሪ ማእከል ባረንቱ – ዞባ ጋሽ-ባርካ’ዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኮሮና ቫይረስ ተረኺብዎም ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ – 9 ካብ ዞባ ዓንሰባ፡ 2 ከኣ ካብ ዞባ ማእከል፡ ብጠቕላላ 11 ዜጋታት ሓውዮም ክፋነዉ ከለዉ፡ ወዲ 86 ዓመት ካብ ዞባ ማእከል ድማ ብሞት ተፈልዩ’ሎ።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 7003 በጺሑ’ሎ። 6,795 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 48 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 160 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

 

ሚኒስትሪ ጥዕና

 10 ሕዳር 2021

 

 

 

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More