Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ ኣብ መመርመሪን መወሸብን ማእከላት ዞባታት ማእከልን ጋሽ-ባርካን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 4 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ንሳቶም፡ 3 ካብ ዞባ ማእከል – ማለት መመርመሪ ማእከላት ኣርባዕተ’ስመራ፡ ሰምበልን ሽከቲን፣ ሓደ ድማ ካብ መወሸቢ ማእከል ኣዲባራ – ዞባ ጋሽ-ባርካ’ዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኮሮና ቫይረስ ተረኺብዎም ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ፡ 17 ካብ ዞባ ደቡብ፡ 6 ድማ ካብ ዞባ ማእከል – ብጠቕላላ 23 ዜጋታት ሓውዮም ክፋነዉ ከለዉ፡ 105 ከምኡ’ውን 80 ዓመት ዝዕድመኦም ክልተ ደቂተባዕትዮን ጓል 67 ዓመት ጓልኣንስተይትን ካብ ዞባ ማእከል ብሞት ተፈልዮም ኣለዉ።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 7055 በጺሑ’ሎ። 6,862 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 51 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 142 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

ሚኒስትሪ ጥዕና

14 ሕዳር 2021

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More