Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

 

ሎሚ ኣብ መመርመሪን መወሸብን ማእከላት ዞባታት ማእከል፡ ደቡብን ዓንሰባን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 13 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

 

ንሳቶም፡ 11 ካብ ዞባ ማእከል – ማለት ሓደ ካብ መወሸቢ ማእከል፡ 10 ከኣ ካብ መመርመሪ ማእከላት ኰይኖም፡ 2 ካብ ቲራቮሎ፡ 2 ካብ ኣኽሪያ፡ ሓሓደ ድማ ካብ ኣርባዕተ’ስመራ፡ ጎዳይፍ፡ ሰምበል፡ ሰታንትኦቶ፡ ፓራዱባን እንዳ-ቦንድን፣ ከምኡ’ውን ሓደ ካብ ድባርዋ – ዞባ ደቡብ፡ ሓደ ከኣ ካብ ከረን – ዞባ ዓንሰባ’ዮም።

 

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኮሮና ቫይረስ ተረኺብዎም ኣብ ሆስፒታል ዞባ ማእከል ተዓቚቦም ዘድሊ ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ 3 ዜጋታት ሓውዮም ክፋነዉ ከለዉ፡ ጓል 64 ዓመት ካብ ዞባ ማእከል ድማ ብሞት ተፈልያ’ላ።

 

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 7188 በጺሑ’ሎ። 6,965 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 55 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 168 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

 

 

ሚኒስትሪ ጥዕና

 

22 ሕዳር 2021

 

                                                                                                                                               

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More