Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

 ሎሚ ኣብ መወሸብን መመርመሪን ማእከላት ዞባታት ማእከል፡ ደቡብን ጋሽ-ባርካን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 35 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ንሳቶም፡ 17 ካብ ዞባ ማእከል – ማለት 8 ካብ መወሸቢ ማእከል፡ 9 ከኣ ካብ መመርመሪ ማእከላት ኰይኖም፡ 3 ካብ ኣርባዕተ’ስመራ፡ 2 ካብ ማእከል ከተማ፡ ሓሓደ ድማ ካብ ቲራቮሎ፡ መዓስከር ደንደን፡ መዓስከር ኣልጌንን ፓራዲዞን፣ ከምኡ’ውን 15 ካብ መመርመሪ ማእከላት ዞባ ደቡብ – ማለት 8 ካብ መንደፈራ፡ 5 ካብ ድባርዋ፡ ሓሓደ ድማ ካብ ማይ-ምነን ዓዲ-ቐይሕን፣ 3 ከኣ ካብ መመርመሪ ማእከላት ዞባ ጋሽ-ባርካ – ማለት 2 ካብ ግርማይካ፡ ሓደ ድማ ካብ ባረንቱ’ዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኮሮና ቫይረስ ተረኺብዎም ኣብ ሆስፒታል ዞባ ማእከል ተዓቚቦም ዘድሊ ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ 17 ዜጋታት፡ ሓውዮም ተፋንዮም።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 7223 በጺሑ’ሎ። 6,982 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 55 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 186 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

ሚኒስትሪ ጥዕና

 23 ሕዳር 2021

 

 

 

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More