Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ ኣብ መመርመሪ ማእከላት ዞባ ማእከል ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 16 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ንሳቶም፡ 14 ካብ ዞባ ማእከል – ማለት 2 ካብ ማእከል ከተማ፡ 2 ካብ ዳዕሮ-ቓውሎስ፡ 2 ካብ ሓዝሓዝ፡ ሓሓደ ድማ ካብ ገዛ-ባንዳ፡ ቲራቮሎ፡ ጸጸራት፡ ኣኽሪያ፡ ሕምብርቲ፡ ማይ-ተመናይ፡ ገጀረትን መዓስከር ኣልጌንን፣ ከምኡ’ውን ሓደ ካብ ከረን – ዞባ ዓንሰባን ሓደ ካብ ባጽዕ – ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪን’ዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኮሮና ቫይረስ ተረኺብዎም ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዘድሊ ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ፡ 26 ካብ ዞባ ማእከል፡ 3 ድማ ካብ ዞባ ጋሽ-ባርካ – ብጠቕላላ 29 ዜጋታት ሓውዮም ክፋነዉ ከለዉ፡ ደቂ 78ን 76ን ዓመት ኣቦታት ካብ ዞባ ማእከል ድማ ብሞት ተፈልዮም።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 7285 በጺሑ’ሎ። 7048 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 60 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 177 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

ሚኒስትሪ ጥዕና 

26 ሕዳር 2021

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More