Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ ኣብ መወሸብን መመርመሪን ማእከላት ዞባታት ደቡብን ማእከልን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 23 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ንሳቶም፡ 12 ካብ ዞባ ደቡብ ኰይኖም፡ 8 ካብ መመርመሪ ማእከላት – ማለት 3 ካብ ማይ-ድማ፡ 3 ካብ ሰንዓፈ፡ 2 ካብ ዓዲ-ቐይሕ፡ ከምኡ’ውን 4 ካብ መወሸቢ ማእከል መንደፈራ፣ 11 ድማ ካብ መመርመሪ ማእከላት ዞባ ማእከል ክዀኑ ከለዉ፡ ኣድራሻኦም – 2 ካብ ዓዲ-ገብራይ፡ ሓሓደ ድማ ካብ እምባጋልያኖ፡ ቊሸት፡ ቲራቮሎ፡ መዓስከር ደንደን፡ ጸጸራት፡ መርሓኖ፡ ኣባሻውል፡ ቀሓውታን ደቀምሓረን’ዩ።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 7341 በጺሑ’ሎ። 7084 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 60 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 197 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

ሚኒስትሪ ጥዕና 

29 ሕዳር 2021

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More