Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ ኣብ መወሸብን መመርመሪን ማእከላት ዞባታት ማእከል፡ ዓንሰባን ደቡብን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 30 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ንሳቶም፡ 12 ካብ መመርመሪ ማእከላት ዞባ ማእከል ኰይኖም፡ ኣድራሻኦም – 2 ካብ ጎዳይፍ፡ ሓሓደ ድማ ካብ ሰታንትኦቶ፡ ዓዲ-ጓዕዳድ፡ ኣርባዕተስመራ፡ ሕምብርቲ፡ ገዛ-ከኒሻ፡ ገዛ-ብርሃኑ፡ ሓዝሓዝ፡ ድባርዋ፡ ለዓይተንን ማይ-ቆቛሕን፣ 11 ካብ ዞባ ዓንሰባ – ማለት 6 ካብ መወሸቢ ማእከል ከረን፡ 5 ድማ ካብ መመርመሪ ማእከላት – ማለት 3 ካብ ዒላበርዕድ፡ 2 ካብ ሓጋዝ፣ ከምኡ’ውን 7 ካብ መመርመሪ ማእከላት ዞባ ደቡብ – ማለት 4 ካብ መንደፈራ፡ ሓሓደ ከኣ ካብ ዓዲ-ቐይሕ፡ ሰንዓፈን ሓልሓለን’ዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኮሮና ቫይረስ ተረኺብዎም ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ፡ 30 ካብ ዞባ ደቡብ፡ 17 ድማ ካብ ዞባ ማእከል – ብጠቕላላ 47 ዜጋታት ሓውዮም ክፋነዉ ከለዉ፡ ወዲ 80 ዓመት ካብ ዞባ ማእከል ድማ ብሞት ተፈልዩ’ሎ።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 7442 በጺሑ’ሎ። 7190 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 61 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 191 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

 

ሚኒስትሪ ጥዕና

 03 ታሕሳስ 2021

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More