Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና 

ሎሚ ኣብ መወሸብን መመርመሪን ማእከላት ዞባታት ማእከልን ዓንሰባን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 16 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ንሳቶም፡ 15 ካብ ዞባ ማእከል – ማለት 6 ካብ መወሸቢ ማእከል፡ 9 ድማ ካብ መመርመሪ ማእከላት ኰይኖም፡ ኣድራሻኦም – 2 ካብ ጎዳይፍ፡ ሓሓደ ከኣ ካብ ኣርባዕተስመራ፡ ገዛባንዳ፡ ኣኽሪያ፡ መዓስከር ደንደን፡ ወኪ-ድባ፡ ፓራዲዞን ገለብን፣ ከምኡ’ውን ሓደ ካብ መመርመሪ ማእከል ከረን – ዞባ ዓንሰባ’ዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኮሮና ቫይረስ ተረኺብዎም ኣብ ሆስፒታላት ዞባ ማእከል ተዓቚቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ 50 ዜጋታት፡ ሓውዮም ተፋንዮም ኣለዉ።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 7458 በጺሑ’ሎ። 7240 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 61 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 157 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

ሚኒስትሪ ጥዕና 

04 ታሕሳስ 2021

 

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More