Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ ኣብ መወሸብን መመርመሪን ማእከላት ዞባታት ማእከል፡ ደቡብን ጋሽ-ባርካን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 20 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ካብዚኦም፡ 12 ካብ መመርመሪ ማእከላት ዞባ ማእከል ኰይኖም፡ ኣድራሻኦም – 2 ካብ ዕዳጋ-ሓሙስ፡ ሓሓደ ድማ ካብ ዕዳጋ-ዓርቢ፡ ኣኽሪያ፡ ኣርባዕተ’ስመራ፡ ሰኒታ፡ ማእከል-ከተማ፡ እንዳ-ጀርመን፡ ሓዝሓዝ፡ ማይ-ተመናይ፡ ሰምበልን ዓዲ-ቐይሕን፣ ከምኡ’ውን 7 ካብ መመርመሪ ማእከላት ዞባ ደቡብ – ማለት 2 ካብ ማይ-ዓይኒ፡ 3 ካብ መንደፈራ፡ 2 ካብ ማይ-ምነ፡ ሓደ ድማ ካብ ሞልቊ – ዞባ ጋሽ-ባርካ’ዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኮሮና ቫይረስ ተረኺብዎም ኣብ ሆስፒታላት ዞባ ማእከል ተዓቚቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ 16 ዜጋታት፡ ሓውዮም ተፋንዮም ኣለዉ።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 7478 በጺሑ’ሎ። 7256 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 61 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 161 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

ሚኒስትሪ ጥዕና

05 ታሕሳስ 2021

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More