Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ ኣብ መወሸብን መመርመሪን ማእከላት ዞባታት ማእከል፡ ደቡብን ዓንሰባን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 50 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ንሳቶም፡ 30 ካብ ዞባ ማእከል – ማለት 13 ካብ መወሸቢ ማእከል፡ 17 ድማ ካብ መመርመሪ ማእከላት ኰይኖም፡ ኣድራሻኦም – 2 ካብ ደምበ ሰምበል፡ 2 ካብ ኣኽሪያ፡ ሓሓደ ድማ ካብ ገጀረት፡ ባርጅማ፡ ማይ-ጭሆት፡ ጎዳይፍ፡ እንዳ-ጀርመን፡ ዳዕሮ-ቓውሎስ፡ መዓስከር ደንደን፡ ዓዲ-ሰጒዶ፡ ጸሎት፡ ጋላ-ነፍሒ፡ ዝባን-ስንቀይ፡ ዓዲ-ራእሲን ዓዲ-ቐይሕን፣ 13 ካብ መመርመሪ ማእከላት ዞባ ደቡብ – ማለት 7 ካብ መንደፈራ፡ 4 ካብ ሰንዓፈ፡ ሓሓደ ከኣ ካብ ደቀምሓረን ማይ-ድማን፣ ከምኡ’ውን 7 ካብ መመርመሪ ማእከላት ዞባ ዓንሰባ – ማለት 5 ካብ ሓመልማሎ፡ ሓሓደ ድማ ካብ ዓዲ-ተከሌዛንን ሓጋዝን’ዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኮሮና ቫይረስ ተረኺብዎም ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ፡ 24 ካብ ዞባ ማእከል፡ 2 ካብ ዞባ ጋሽ-ባርካ፡ ሓደ ድማ ካብ ዞባ ደቡብ – ብጠቕላላ 27 ዜጋታት፡ ሓውዮም ተፋንዮም።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 7583 በጺሑ’ሎ። 7349 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 62 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 172 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

ሚኒስትሪ ጥዕና

 09 ታሕሳስ 2021

 

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More