Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ ኣብ መወሸብን መመርመሪን ማእከላት ዞባታት ማእከል፡ ደቡብን ጋሽ-ባርካን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 33 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ንሳቶም፡ 24 ካብ ዞባ ማእከል – ማለት 10 ካብ መወሸቢ ማእከል፡ 14 ድማ ካብ መመርመሪ ማእከላት ኰይኖም፡ ኣድራሻኦም – 2 ካብ ቲራቮሎ፡ ሓሓደ ከኣ ካብ መርሓኖ፡ ዓዲ-ንፋስ፡ ፎሮብያ፡ ኣባሻውል፡ ጎዳይፍ፡ ማይ-ተመናይ፡ ገጀረት፡ ዓዲ-ሰጒዶ፡ ሰምበል፡ ኣኽሪያ፡ ነፋሲትን ሓልሓልን፣ 8 ካብ መመርመሪ ማእከላት ዞባ ደቡብ – ማለት 5 ካብ እምኒ-ሓይሊ፡ 3 ድማ ካብ ሰንዓፈ፣ ከምኡ’ውን ሓደ ካብ መመርመሪ ማእከል ባረንቱ – ዞባ ጋሽ-ባርካ’ዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኮሮና ቫይረስ ተረኺብዎም ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ፡ 19 ካብ ዞባ ማእከል፡ ሓደ ድማ ካብ ዞባ ጋሽ-ባርካ፡ ብጠቕላላ 20 ዜጋታት ሓውዮም ክፋነዉ ከለዉ፡ ወዲ 72 ዓመት ካብ ዞባ ማእከል ድማ ብሞት ተፈልዩ’ሎ።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 7616 በጺሑ’ሎ። 7369 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 63 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 184 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

 

ሚኒስትሪ ጥዕና

 10 ታሕሳስ 2021

 

 

 

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More