Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ ኣብ መወሸብን መመርመሪን ማእከላት ዞባ ማእከል ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 17 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ንሳቶም ድማ፡ 6 ካብ መወሸቢ ማእከል፡ 11 ድማ ካብ መመርመሪ ማእከላት ኰይኖም፡ ኣድራሻኦም – ዕዳጋ-ሓሙስ፡ ጎዳይፍ፡ ዕዳጋ-ዓርቢ፡ ቲራቮሎ፡ ሰምበል፡ ማይ-ተመናይ፡ ማይ-ጭሆት፡ ዓዲ-ቘንጺ፡ ዓዲ-ሓለዋት፡ ዓዲ-ቐይሕን ሰገነይትን’ዩ።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኮሮና ቫይረስ ተረኺብዎም ኣብ ሆስፒታል ዞባ ማእከል ተዓቚቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ 24 ዜጋታት፡ ሓውዮም ተፋንዮም ኣለዉ።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 7646 በጺሑ’ሎ። 7428 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 63 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 155 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

 

ሚኒስትሪ ጥዕና

 12 ታሕሳስ 2021

 

 

 

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More