Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ ኣብ መመርመሪን መወሸብን ማእከላት ዞባታት ማእከልን ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 19 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ንሳቶም ድማ፡ 17 ካብ ዞባ ማእከል – ማለት 6 ካብ መወሸቢ ማእከል፡ 11 ድማ ካብ መመርመሪ ማእከላት ኰይኖም፡ ኣድራሻኦም – 2 ካብ ዕዳጋ-ሓሙስ፡ ሓሓደ ድማ ካብ ዕዳጋ-ዓርቢ፡ ቊሸት፡ ሰምበል፡ ሰታንታኦቶ፡ ጻዕዳ-ክርስትያን ገዛባንዳን፡ 2 ካብ ከረን ሓደ ከኣ ካብ ዓዲዃላ፡ ከምኡ’ውን 2 ካብ መመርመሪ ማእከላት ዓሰብ – ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ’ዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኮሮና ቫይረስ ተረኺብዎም ኣብ ሆስፒታል ተዓቚቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ፡ 8 ካብ ዞባ ማእከል፡ ሓደ ድማ ካብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ ብጠቕላላ 9 ዜጋታት ሓውዮም ክፋነዉ ከለዉ፡ ወዲ 68 ዓመት ካብ ዞባ ማእከል ድማ ብሞት ተፈልዩ’ሎ።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 7675 በጺሑ’ሎ። 7449 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 64 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 162 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

ሚኒስትሪ ጥዕና

 14 ታሕሳስ 2021

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More