Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ ኣብ መመርመሪን መወሸብን ማእከላት ዞባታት ማእከል፡ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪን ደቡብን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 11 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ንሳቶም ድማ፡ 6 ካብ ዞባ ማእከል – ማለት ሓደ ካብ መወሸቢ ማእከል፡ 5 ድማ ካብ መመርመሪ ማእከላት ኰይኖም፡ ኣድራሻኦም – 2 ካብ ዕዳጋ-ሓሙስ፡ ሓሓደ ድማ ካብ እምባደርሆ፡ ከረንን ዓረዛን፣ 3 ካብ መመርመሪ ማእከላት ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ – ማለት ሓሓደ ካብ ጊንዳዕ፡ ገልዓሎን ባጽዕን፣ ከምኡ’ውን 2 ካብ መመርመሪ ማእከላት ሰንዓፈ – ዞባ ደቡብ’ዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኮሮና ቫይረስ ተረኺብዎም ኣብ ሆስፒታል ተዓቚቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ፡ 24 ካብ ዞባ ማእከል፡ 17 ድማ ካብ ዞባ ደቡብ፡ ብጠቕላላ 41 ዜጋታት ሓውዮም ክፋነዉ ከለዉ፡ ወዲ 85 ዓመት ካብ ዞባ ማእከል ድማ ብሞት ተፈልዩ’ሎ።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 7686 በጺሑ’ሎ። 7490 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 65 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 131 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

ሚኒስትሪ ጥዕና

 15 ታሕሳስ 2021

 

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More