Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ ኣብ መመርመሪን መወሸብን ማእከላት ዞባታት ማእከል፡ ደቡብ፡ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕርን ደቡባውን ቀይሕ ባሕሪን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 18 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ንሳቶም ድማ፡ 12 ካብ ዞባ ማእከል – ማለት 3 ካብ መወሸቢ ማእከል፡ 9 ድማ ካብ መመርመሪ ማእከላት ኰይኖም፡ ኣድራሻኦም – 2 ካብ ገጀረት፡ ሓሓደ ድማ ካብ ኣኽርያ፡ ቲራቮሎ፡ ቁሸት፡ ዕዳጋ-ሓሙስ፡ ዕዳጋ-ዓርቢ፡ ማእከል ከተማን መዓስከር ደንደንን፣ 4 ካብ መመርመሪ ማእከላት ዞባ ደቡብ ማለት 2 ካብ ማይ ድማ፡ 2 ካብ እምኒ-ሓይሊ፣ ከምኡ’ውን ሓሓደ ካብ ባጽዕ – ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪን ዓሰብ – ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕርን’ዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኮሮና ቫይረስ ተረኺብዎም ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ፡ 11 ካብ ዞባ ማእከል፡ ሓደ ድማ ካብ ዞባ ጋሽ-ባርካ፡ ብጠቕላላ 12 ዜጋታት ሓውዮም ክፋነዉ እንከለዉ፡ ደቂ 79ን 75ን ዓመት ካብ ዞባ ማእከል ድማ ብሞት ተፈልዮም ኣለዉ።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 7731 በጺሑ’ሎ። 7521 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 67 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 143 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

ሚኒስትሪ ጥዕና

 17 ታሕሳስ 2021

 

 

 

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More