Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ ኣብ መመርመሪን መወሸብን ማእከላት ዞባታት ማእከል፡ ጋሽ-ባርካ፡ ደቡብን ደቡባዊ ቀይሕ ባሕርን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 22 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ንሳቶም ድማ፡ 8 ካብ ዞባ ማእከል – ማለት 2 ካብ መወሸቢ ማእከል፡ 6 ድማ ካብ መመርመሪ ማእከላት ኮይኖም፡ ኣድራሻኦም 2 ካብ ማይ-ጭሆት፡ ሓሓደ ድማ ካብ መዓስከር ደንደን፡ ገጀረት፡ ማእከል ከተማን ማይ-ተመናይን፣ 11 ካብ መመርመሪ ማእከላት ዞባ ደቡብ – ማለት 4 ካብ መንደፈራ፡ 2 ካብ ደቀምሓረ፡ ሓሓደ ድማ ካብ ማይ-ድማ፡ ዓዲ ቀይሕ፡ ዓረዛ፡ ሰንዓፈን እምኒ ሓይልን፣ 2 ካብ መመርመሪ ማእከል ባረንቱ – ዞባ ጋሽ-ባርካ፣ ከምኡ’ውን ሓደ ካብ መመርመሪ ማእከል ቡሬ – ዞባ ደቡባዊ ቐይሕ ባሕሪ ኢዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኮሮና ቫይረስ ተረኺብዎም ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ፡ 13 ካብ ዞባ ማእከል፡ 8 ድማ ካብ ዞባ ደቡብ ብጠቕላላ 21 ዜጋታት ሓውዮም ክፋነዉ እንከለዉ፡ ወዲ 64 ዓመት ካብ ዞባ ማእከል ድማ ብሞት ተፈልዩ’ሎ።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 7753 በጺሑ’ሎ። 7542 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 68 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 143 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

ሚኒስትሪ ጥዕና

 18 ታሕሳስ 2021

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More