Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ ኣብ መመርመሪ ማእከል ዞባ ማእከል ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 10 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ኣድራሻኦም – 3 ካብ ማይ-ተመናይ፡ 2 ካብ ዕዳጋ ሓሙስ፡ ሓሓደ ድማ ካብ ኣባሻውል፡ ዓዲ-ሰግዶ፡ ገዛ-ባንዳን ቀሓውታን፡ ከምኡ’ውን ዓዲ-ቀይሕ እዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኮሮና ቫይረስ ተረኺብዎም ኣብ ሆስፒታላት ዞባ ማእከል ተዓቚቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ 12 ዜጋታት ሓውዮም ክፋነዉ እንከለዉ፡ ወዲ 52 ዓመት ካብ ዞባ ማእከልን ወዲ 74 ዓመት ካብ ዞባ ዓንሰባን ድማ ብሞት ተፈልዮም ኣለዉ።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 7763 በጺሑ’ሎ። 7554 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 70 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 139 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

ሚኒስትሪ ጥዕና

19 ታሕሳስ 2021

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More