Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ ኣብ መወሸብን መመርመሪን ማእከላት ዞባታት ማእከል፡ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕርን ዓንሰባን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 10 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ንሳቶም ድማ፡ 7 ካብ ዞባ ማእከል – ማለት 4 ካብ መወሸቢ ማእከል፡ 3 ድማ ካብ መመርመሪ ማእከላት ኰይኖም፡ ኣድራሻኦም ዕዳጋ-ሓሙስ፡ ኣኽሪያን ደቀምሓረን፣ ከምኡ’ውን 2 ካብ መመርመሪ ማእከላት ኣፍዓበት – ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ፣ ሓደ ድማ ካብ መመርመሪ ማእከል ሓጋዝ – ዞባ ዓንሰባ‘ዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኮሮና ቫይረስ ተረኺብዎም ኣብ ሆስፒታል ዞባ ማእከል ተዓቚቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ 13 ዜጋታት፡ ሓውዮም ተፋንዮም ኣለዉ።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 7817 በጺሑ’ሎ። 7593 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 70 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 154 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

ሚኒስትሪ ጥዕና

22 ታሕሳስ 2021

 

 

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More