Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ ኣብ መወሸብን መመርመሪን ማእከላት ዞባ ማእከል፡ ዓንሰባ፡ ደቡብን ጋሽ-ባርካን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 20 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ንሳቶም ድማ፡ 8 ካብ ዞባ ማእከል ማለት 3 ካብ መወሸቢ ማእከል፡ 5 ድማ ካብ መመርመሪ ማእከላት ኰይኖም፡ ኣድራሻኦም 2 ካብ ማይ-ተመናይ፡ ሓሓደ ድማ ካብ ስፔስ፡ ደቀምሓረን ተሰነይን፣ 9 ካብ ዞባ ዓንሰባ – ማለት 2 ካብ መወሸቢ ማእከል፡ 7 ድማ ካብ መመርመሪ ማእከላት ከረን – 4፡ ዒላበርዕድ – 2፡ ሓመልማሎ – 1፣ ከምኡ’ውን ሓደ ካብ መመርመሪ ማእከላት ባረንቱ – ዞባ ጋሽ-ባርካ‘ዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኮሮና ቫይረስ ተረኺብዎም ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ፡ 15 ካብ ማእከል፡ 6 ድማ ካብ ዞባ ደቡብ፡ ብጠቕላላ 21 ዜጋታት፡ ሓውዮም ተፋንዮም ኣለዉ።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 7873 በጺሑ’ሎ። 7637 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 72 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 164 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

 

ሚኒስትሪ ጥዕና

 25 ታሕሳስ 2021

 

 

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More