Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ ኣብ መወሸብን መመርመሪን ማእከላት ዞባ ማእከል ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 13 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ንሳቶም ድማ፡ 3 ካብ መወሸቢ ማእከል፡ ከምኡ’ውን 10 ካብ መመርመሪ ማእከላት ኰይኖም፡ ኣድራሻኦም 3 ካብ ኣኽሪያ፡ 2 ካብ ገጀረት፡ ሓሓደ ድማ ካብ ማይተመናይ፡ ማእከል-ከተማ፡ መዓስከር-ደንደን፡ ዓዲሰጒዶን ጎዳይፍን‘ዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኮሮና ቫይረስ ተረኺብዎም ኣብ ሆስፒታል ዞባ ማእከል ተዓቚቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ 21 ዜጋታት፡ ሓውዮም ክፋነዉ ከለዉ፡ ወዲ 75 ዓመት ካብ ዞባ ማእከል ድማ ብሞት ተፈልዩ።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 7886 በጺሑ’ሎ። 7658 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 73 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 155 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

ሚኒስትሪ ጥዕና

26 ታሕሳስ 2021

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More