Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ ኣብ መመርመሪ ማእከላት ዞባታት ማእከልን ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 16 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ንሳቶም ድማ፡ 15 ካብ ዞባ ማእከል ክዀኑ ከለዉ፡ ኣድራሻኦም 4 ካብ ማእከል ከተማ፡ 2 ካብ ፓራዲዞ፡ ሓሓደ ድማ ካብ ኣርባዕተስመራ፡ ገዛ-ኸኒሻ፡ ገረሚ፡ እምባጋልያኖ፡ ጎዳይፍ፡ ማይተመናይ፡ ጣባ፡ ድባርዋን ዓዲ-ቐይሕን፡ ከምኡ’ውን ሓንቲ ካብ ጊንዳዕ – ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ‘ዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኮሮና ቫይረስ ተረኺብዎም ኣብ ሆስፒታል ዞባ ማእከል ተዓቚቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ 3 ዜጋታት፡ ሓውዮም ተፋንዮም።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 7902 በጺሑ’ሎ። 7661 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 73 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 168 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

 ሚኒስትሪ ጥዕና

 27 ታሕሳስ 2021

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More