Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ ኣብ መመርመሪን መወሸብን ማእከላት ዞባ ማእከል ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 15 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ንሳቶም ድማ፡ 2 ካብ መወሸቢ ማእከል፡ 13 ድማ ካብ መመርመሪ ማእከላት ኰይኖም፡ ኣድራሻኦም 2 ካብ ገጀረት፡ ከምኡ’ውን ሓሓደ ካብ ደምበ-ሰምበል፡ ጸጸራት፡ ፓራዲዞ፡ ጎዳይፍ፡ ሰምበል፡ እምባደርሆ፡ እምባጋልያኖ፡ መዓስከር ደንደን፡ ማይ-ተመናይ፡ ቪያ ጅዳን ኣርባዕተስመራን‘ዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኮሮና ቫይረስ ተረኺብዎም ኣብ ሆስፒታል ዞባ ማእከል ተዓቚቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ 17 ዜጋታት ሓውዮም ተፋንዮም።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 8026 በጺሑ’ሎ። 7763 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 76 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 187 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

 

ሚኒስትሪ ጥዕና

01 ጥሪ 2022

 

 

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More