Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ ኣብ መወሸብን መመርመሪን ማእከላት ዞባታት ማእከልን ደቡብን ብዝተገብረ

ናይላቦራቶሪ መርመራታት፡ 33 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

 

ንሳቶም፡ 27 ካብ ዞባ ማእከል – ማለት 3 ካብ መወሸቢ ማእከል፡ 24 ድማ ካብ መመርመሪ ማእከላት ኰይኖም፡ ኣድራሻኦም – 4 ካብ ጎዳይፍ፡ 3 ካብ ኣርባዕተስመራ፡ 2 ካብ ማይ-ጭሆት፡ 2 ካብ ማይተመናይ፡ ሓሓደ ድማ ካብ ዓዲ-ሰጒዶ፡ ጸሎት፡ ገዛ-ኸኒሻ፡ ሕምብርቲ፡ ገጀረት፡ ቲራቮሎ፡ ቤት-ገርግሽ፡ ፎሮብያ፡ ቀሓውታ፡ ሽከቲ፡ ዓዲ-ቐይሕ፡ ጊንዳዕን መንሱራን፣ ከምኡ’ውን 6 ካብ መመርመሪ ማእከላት ዞባ ደቡብ፡ ማለት 4 ካብ ድባርዋ፡ 2 ከኣ ካብ መንደፈራ’ዮም።

 

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኮሮና ቫይረስ ተረኺብዎም ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ፡ 15 ኣብ ዞባ ማእከል፡ 7 ድማ ኣብ ዞባ ደቡብ፡ ብጠቕላላ 22 ዜጋታት ሓውዮም ክፋነዉ ከለዉ፡ ወዲ 75 ዓመት ኣቦ ካብ ዞባ ደቡብ ድማ ብሞት ተፈልዩ።

 

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 8161 በጺሑ’ሎ። 7841 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 78 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 242 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

 

 

                                              ሚኒስትሪ ጥዕና

 

                                              05 ጥሪ 2022

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More