Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ ኣብ መወሸብን መመርመሪን ማእከላት ዞባታት ማእከል፡ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪን ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 50 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ንሳቶም፡ 45 ካብ ዞባ ማእከል – ማለት 19 ካብ መወሸቢ ማእከል፡ 26 ድማ ካብ መመርመሪ ማእከላት ኰይኖም፡ ኣድራሻኦም – 2 መዓስከር ደንደን፡ 2 ቀሓውታ፡ 2 እምባጋልያኖ፡ 2 ሰምበል፡ 2 ሰታንትኦቶ፡ ሓሓደ ድማ ሽከቲ፡ ቊሸት፡ ባርጅማ፡ ዳዕሮ-ቓውሎስ፡ ጎዳይፍ፡ ገዛ-ባንዳ፡ ከረን፡ ዓዲ-ቐይሕ፡ ቲራቮሎ፡ ጣባ፡ ተራእምኒ፡ ቤት-መኻእ፡ ጸጸራት፡ መዓስከር ዒታሮ፡ ኣኽሪያን መዓስከር ኣልጌንን፣ ከምኡ’ውን ሓደ ካብ መመርመሪ ማእከል ዓሰብ – ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ፣ 4 ድማ ካብ መወሸቢ ማእከል ባጽዕ – ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ’ዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኮሮና ቫይረስ ተረኺብዎም ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ፡ 17 ኣብ ዞባ ማእከል፡ 5 ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ 2 ድማ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ ብጠቕላላ 24 ዜጋታት ሓውዮም ክፋነዉ ከለዉ፡ ወዲ 61 ዓመት ኣቦ ካብ ዞባ ማእከል ብሞት ተፈልዩ’ሎ።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 8211 በጺሑ’ሎ። 7865 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 79 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 267 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

ሚኒስትሪ ጥዕና

06 ጥሪ 2022

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More